Σχεδιασμός ιστοσελίδας με Angularjs και Bootstrap.

Έχουμε καλύψει τις βασικές έννοιες της Angularjs και θα αλλάξουμε την ιστοσελίδα που είχαμε σχεδιάσει με το Bootstrap έτσι ώστε να φορτώνει ορισμένα από τα δεδομένα της με τη χρήση της Angularjs. Δείτε τα σχόλια στο κώδικα για...

Read More

AngularJS API

Το AngularJS API(Application Programming Interface) είναι ένα σύνολο λειτουργιών JavaScript για την εκτέλεση κοινών εργασιών, όπως η σύγκριση, η επανάληψη και η μετατροπή δεδομένων. Μερικές API λειτουργίες είναι οι...

Read More

AngularJS Form Validation(επικύρωση)

Στις εφαρμογές μας με την AngularJS μπορούμε να ελέγξουμε τα δεδομένα εισόδου (input, textarea, select). Αν θέλουμε να επικυρώσουμε την είσοδο ενός χρήστη στην εφαρμογή μας είναι απαραίτητη η επικύρωση στον server.  ...

Read More

AngularJS Forms

Στις εφαρμογές μας με την AngularJS μπορούμε να μεταφέρουμε εύκολα δεδομένα στα στοιχεία input, select, button, textarea της HTML με τη χρήση της ng-model οδηγίας.   Δοκιμάστε!...

Read More

AngularJS Tables

Στην AngularJS μπορούμε να εμφανίσουμε πολύ εύκολα tables με τη χρήση της ng-repeat.   Δοκιμάστε!  

Read More

AngularJS Events

H AngularJS έχει τις δικές της HTML οδηγίες γεγονότων(events), όπως οι ng-click, ng-dblclick , ng-mousedown, ng-mouseenter κ.α.   Δοκιμάστε!  

Read More

AngularJS Services(Υπηρεσίες)

Στην AngularJS η υπηρεσία(service) είναι μία συνάρτηση(function) ή ένα αντικείμενο(object) που εκτελείται μέσα σε μία AngularJS εφαρμογή. Υπάρχουν τριάντα έτοιμα services(π.χ. $location, $http, $timeout, $interval). Στο...

Read More

AngularJS Filters(φίλτρα)

Στην AngularJS μπορούμε να προσθέσουμε φίλτρα(filters) για να μορφοποιήσουμε τα δεδομένα μας. Η AngularJS έχει τα εξής φίλτρα: currency, date, json, limitTo, lowercase, number, orderBy, uppercase. Μπορούν να προστεθούν με τη...

Read More

AngularJS Scope

Μία εφαρμογή της AngularJS αποτελείται από: View, που είναι η HTML. Model, που είναι τα διαθέσιμα στοιχεία για την τρέχουσα προβολή δεδομένων(Scope). Controller, που είναι η JavaScript συνάρτηση που ελέγχει τα δεδομένα. Το scope...

Read More

AngularJS Ενότητες(Modules)

Μια ενότητα(module) της AngularJS καθορίζει μια εφαρμογή με τη χρήση της συνάρτησης angular.module. Μέσα στην εφαρμογή μπορούμε να προσθέσουμε controllers, directives, filters, και άλλα στοιχεία της AngularJS.   Δοκιμάστε!...

Read More

AngularJS Expressions

Η AngularJS δεσμεύει δεδομένα HTML χρησιμοποιώντας εκφράσεις(Expressions). Οι AngularJS εκφράσεις μπορούν να γραφούν με δύο τρόπους είτε μέσα σε διπλές αγκύλες {{ expression }}, είτε με τη μορφή ng-bind= ‘expression’...

Read More
Loading