Ένα panel είναι ένα οροθετημένο κουτί με περιθώριο γύρω από το περιεχόμενό του. Υπάρχουν τα εξής panel το βασικό(.panel-default), το heading(.panel-heading), το footer(.panel-footer) και το group(.panel-group).

 

Δοκιμάστε!