Μία εφαρμογή της AngularJS αποτελείται από:

  • View, που είναι η HTML.
  • Model, που είναι τα διαθέσιμα στοιχεία για την τρέχουσα προβολή δεδομένων(Scope).
  • Controller, που είναι η JavaScript συνάρτηση που ελέγχει τα δεδομένα.

Το scope είναι ένα αντικείμενο JavaScript με ιδιότητες και μεθόδους, που είναι διαθέσιμο και στο Model και στον Controller.

 

Δοκιμάστε!